Otvoren natječaj za zapošljavanje

Radnica za pomoć u kući

Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije

Hercegovačka 1

48000 Koprivnica

URBROJ:76/2020

U Koprivnici, 16. rujna 2020. godine

 

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donesene dana 23. srpnja 2020. godine KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-138 te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena”, Kodni broj:UP.02.1.1.13.0203, Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije zastupana po predsjedniku Miroslavu Mačkoviću objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

u okviru projekta „PRUŽIMO POMOĆ ZA LAKŠI ŽIVOT“

Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije raspisuje Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u okviru projekta “PRUŽIMO POMOĆ ZA LAKŠI ŽIVOT“.

Naziv radnog mjesta: Radnica za pomoć u kući

Trajanje radnog odnosa: 12 (dvanaest) mjeseci.

Broj radnica koji se traži: 10 radnica.

Mjesto rada: Koprivničko-križevačka županija

Uvjeti: Nezaposlene žene s navršenih 50 godina starosti i više, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici:

– žene s invaliditetom

– žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja

– azilantice

– mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice

 

Opis poslova:

– skrb o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovom domu

– pomoć u kupovini i dostavi namirnica

– pomoć u pripremi obroka u kućanstvu korisnika

– pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora korisnika

– pomoć pri oblačenju i svlačenju

– briga o higijeni

– pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava – dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i slično

– pomoć u socijalnoj integraciji, pružanje podrške korisniku kroz razgovore i druženja, te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima

 

Dokumentacija koju je prilikom prijave potrebno priložiti:

  1. Zamolba
  2. Životopis
  3. Preslika osobne iskaznice
  4. Dokaz o završenoj školi (preslika svjedodžbe)
  5. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlenosti,
  6. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositeljice prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 (tri) mjeseca.

Rok za podnošenje prijava je 7 dana od objave ovog Javnog poziva tj. prijave se mogu podnositi do zaključno 22. rujna 2020. godine.

 

Prijave se dostavljaju poštom na adresu poslodavca:

UDRUGA INVALIDA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Hercegovačka 1

48000 Koprivnica

Naznaka: Prijava za radno mjesto: Radnica za pomoć u kući (projekt: PRUŽIMO POMOĆ ZA LAKŠI ŽIVOT)

Ili

na adresu elektroničke pošte: udruga-inv-kc-kz-zup@kc.htnet.hr

Oglas je objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i stranici Udruge invalida Koprivničko-križevačke županije www.uikckz.hr

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O ishodu izbora kandidatkinje koje ispunjavaju tražene uvjete bit će obaviještene u zakonskom roku.

Odabrane kandidatkinje polazit će, i biti obavezne završiti, Program osposobljavanja za gerontodomaćicu (trajanje: 2 mjeseca) u Obrtničkom učilištu POUKA, Koprivnica.

Troškovi edukacije financirani su putem projekta. Nakon završene edukacije, stečeno zvanje upisuje se u radnu knjižicu i žene počinju s radom. Svaka zaposlena žena brinut će o 6 korisnika u punom fondu sati (40 sati tjedno).

PREDSJEDNIK UDRUGE

Miroslav Mačković