Dobro je znati… 8/2021

Izbor iz prava i olakšica za osobe s invaliditetom

Objava „Dobro je znati…“ 8/2021 (Izbor iz prava i olakšica za osobe s invaliditetom) u okviru projekta „Družim se i informiram, kreativu konzumiram!“ kojeg sufinanciraju Grad Koprivnica, Komunalac d.o.o., Općina Gola i Općina Đelekovec.

FIZIKALNA TERAPIJA U KUĆI

TKO IMA PRAVO (iz obveznog zdravstvenog osiguranja)?

Osigurana osoba može iznimno ostvariti pravo na provođenje fizikalne terapije u kući u slučaju kada je potpuno nepokretna, odnosno teško pokretna zbog:

 • neuroloških bolesti
 • reumatskih bolesti
 • politraume i traume
 • kompliciranih kirurških i ortopedskih zahvata
 • ostalih stanja koja za svaki slučaj posebice utvrđuje liječničko povjerenstvo HZZO-a

te kod koje ne postoje sljedeće kontraindikacije:

 1. a) febrilna stanja, akutne zarazne bolesti, teški psihički poremećaji te patološka trudnoća
 2. b) imobilizacija kod koje nije moguće provoditi rehabilitacijsko liječenje
 3. c) komplicirani tijek koronarne bolesti, kardijalna dekompenzacija, ne podnošenje ergometrijskog opterećenja od 50 W tj. 300 Kpm, odnosno 2.0 METT-a, teški poremećaj srčanog ritma, ehografski utvrđeno povećanje kavuma lijeve klijetke preko 6 cm, te kardiovaskularne aneurizme
 4. d) teška oštećenja jetre i bubrega
 5. e) zloćudne bolesti u stanjima egzacerbacije i dekompenzacije.

 

KAKO?

 1. Kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite: UPUTNICA za specijalistički pregled
 2. Kod doktora specijalista odgovarajuće specijalnosti: MIŠLJENJE I NALAZ doktora specijalista odgovarajuće specijalnosti dano nakon izvršenog specijalističkog pregleda osigurane osobe u bolničkoj, odnosno specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj ustanovi odnosno specijalističkoj ordinaciji. U nalazu doktor specijalist odgovarajuće specijalnosti određuje vrstu postupaka za fizikalnu terapiju u kući.
 3. Kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite: PRIJEDLOG ZA PROVOĐENJE FIZIKALNE TERAPIJE U KUĆI osigurane osobe koji sadržava odgovarajuću medicinsku dokumentaciju, kao i obrazloženje prijedloga vrste postupaka za fizikalnu terapiju u kući.
 4. Liječničko povjerenstvo HZZO-a izdaje: Nalaz, mišljenje i ocjenu, odnosno ODOBRENJE ZA FIZIKALNU TERAPIJU U KUĆI (ili Odbijenicu) osigurane osobe koje je potrebno dostaviti izabranom doktoru primarne zdravstvene zaštite

TRAJANJE:

 • Fizikalna terapija u kući osigurane osobe može trajati najdulje 15 dana (15 dolazaka), a može se produljiti za daljnjih 15 dana (15 dolazaka), na prijedlog doktora specijalista odgovarajuće specijalnosti nakon izvršenog pregleda osigurane osobe.
 • U iznimnim slučajevima, prema prijedlogu doktora specijalista odgovarajuće specijalnosti, koji je ponovno pregledao osiguranu osobu, može se na osnovi odobrenja liječničkog povjerenstva HZZO-a dodatno produljiti fizikalnu terapiju u kući.
 • U slučajevima teškog, odnosno vrlo složenog zdravstvenog stanja osiguranoj osobi se može odobriti provođenje fizikalne terapije u kući kroz najviše 45 dana (45 dolazaka) u jednom odobrenju, prema dijagnozama utvrđenim u popisu bolesti i stanja za odobrenje fizikalne terapije u kući kroz 45 dana.
 • Iznimno u slučaju potrebe dugotrajnog provođenja fizikalne terapije u kući osigurane osobe prema određenim dijagnozama kao i kod osiguranih osoba s prirođenim malformacijama i deformacijama živčanog sustava (Q00-Q07) i mišićno koštanog sustava (Q65-Q79) fizikalna terapija u kući može se odobriti u trajanju od godine dana u jednom odobrenju, uz obvezu liječničkog povjerenstva HZZO-a da najmanje jednom u tri mjeseca provjeri opravdanost nastavka provođenja fizikalne terapije u kući. Prema prijedlogu doktora specijalista odgovarajuće specijalnosti, koji je ponovno pregledao osiguranu osobu, može se na osnovi odobrenja liječničkog povjerenstva HZZO-a dodatno produljiti fizikalnu terapiju u kući.

 

INFORMACIJE: Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava…

 

TKO PROVODI FIZIKALNU TERAPIJU U KUĆI?

Fizikalnu terapiju u kući osigurane osobe provodi fizioterapeutski tehničar na osnovi mišljenja doktora specijalista odgovarajuće specijalnosti sukladno Pravilniku i drugim općim aktima HZZO-a.

Ugovorni privatni zdravstveni radnik, odnosno ugovorna zdravstvena ustanova obvezna je fizikalnu terapiju u kući bolesnika provoditi kontinuirano u skladu s odobrenjem liječničkog povjerenstva.

U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI fizikalnu terapiju u u kući provode:

 • Ustanova za zdravstvenu njegu u kući „Neven“, vl. Đurđa Vizjak, Komarnička 2b, 48 325 Novigrad Podravski, Tel: 048/832-400
 • Ustanova za zdravstvenu njegu u kući, rehabilitaciju bolesnika i fizikalnu njegu u kući „Iskra“, vl. Jadranka Ruklin, Obrtnička ulica 17, 48 260 Križevci, Tel: 048/716-187
 • Ustanova za zdravstvenu njegu bolesnika i fizikalnu terapiju „Mediviva“, Mladine 36, 48 260 Križevci, Tel: 091/265-5928, Facebook: https://hr-hr.facebook.com/mediviva/