Dobro je znati... 7/2021

Izbor iz prava i olakšica za osobe s invaliditetom

Objava „Dobro je znati…“ 7/2021 (Izbor iz prava i olakšica za osobe s invaliditetom) u okviru projekta „Družim se i informiram, kreativu konzumiram!“ kojeg sufinanciraju Grad Koprivnica, Komunalac d.o.o., Općina Gola i Općina Đelekovec.

ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI

TKO IMA PRAVO (iz obveznog zdravstvenog osiguranja)?

Osigurana osoba na osnovu utvrđenih sljedećih stanja:

 • nepokretnosti ili teške pokretnosti (osigurane osobe koje za kretanje trebaju pomoć druge osobe ili koriste pomagala za kretanje)
 • kronične bolesti u fazi pogoršanja ili komplikacije, uz uvjet da izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite u djelatnosti opće/obiteljske medicine, odnosno zdravstvene zaštite predškolske djece istodobno provodi liječenje u kući, te da indicira i potrebu provođenja zdravstvene njege
 • prolaznih ili trajnih zdravstvenih stanja kod kojih nije moguće samozbrinjavanje
 • nakon složenijih operativnih zahvata koji zahtijevaju previjanje i njegu rane, te skrb za stome
 • kod osigurane osobe u terminalnoj fazi bolesti.

TKO PROPISUJE: izabrani doktor (na tiskanici „Nalog za provođenje zdravstvene njege u kući“) nakon što je izvršio uvid u medicinsku dokumentaciju, obavio pregled i utvrdio zdravstveno stanje osigurane osobe, kao i stupanj zahtjevnosti potrebne zdravstvene njege

Izgled naloga: Nalog za provođenje njege u kući

 

POSTUPCI ZDRAVSTVENE NJEGE KOJI MOGU BITI PROPISANI:

 • edukacija bolesnika i/ili njegove obitelji,
 • uzimanje materijala za laboratorijske pretrage,
 • kateterizacija mokraćnog mjehura žena,
 • primjena i. m. i s. c. injekcije,
 • zdravstvena njega stome (ileostoma, kolostoma, urostoma, traheostoma, gastrostoma),
 • provjera vitalnih znakova,
 • kompletna njega teško pokretnog bolesnika (sa ili bez inkontinencije),
 • toaleta i previjanje rana,
 • postavljanje i promjena nazogastrične sonde, hranjenje putem nazogastrične sonde,
 • primjena oksigenoterapije,
 • primjena klizme,
 • opsežna zdravstvena njega nepokretnog bolesnika,
 • zdravstvena njega izrazito teškog ili umirućeg bolesnika (palijativna skrb).

 

INFORMACIJE: Pravilnik – NJEGA U KUĆI

 

TKO PROVODI ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI:

Popis ustanova i privatnih praksi koje imaju ugovorenu djelatnost zdravstvene njege u kući na području Koprivničko-križevačke županije:

 • Ustanova za zdravstvenu njegu u kući, vl. Štefica Poljak, Ulica Stjepana Radića 8c, Reka, 48 000 Koprivnica (za općinu/grad Rasinja, Legrad, Gola, Ferdinandovac, Đelekovec, Đurđevac, Koprivnica), Tel: 048/839-480
 • Ustanova za zdravstvenu njegu u kući, rehabilitaciju bolesnika i fizikalnu njegu u kući „Iskra“, vl. Jadranka Ruklin, Obrtnička ulica 17, 48 260 Križevci (za općinu/grad Sveti Petar Orehovec, Križevci, Sveti Ivan Žabno), Tel: 048/716-187
 • Ustanova za zdravstvenu njegu u kući „Neven“, vl. Đurđa Vizjak, Komarnička 2b, 48 325 Novigrad Podravski ( za općinu/ grad Novigrad Podravski, Koprivnica, Virje, Kloštar Podravski, Drnje, Đurđevac, Koprivnički Bregi, Podravske Sesvete, Molve), Tel: 048/832-400
 • Ustanova za zdravstvenu njegu bolesnika i fizikalnu terapiju „Mediviva“, Mladine 36, 48 260 Križevci (za općinu/grad Gornja Rijeka i Križevci te na području Zagreba za Dubravu, Gradec i Farkaševac), Tel: 091/265-5928, Facebook: https://hr-hr.facebook.com/mediviva/
 • Ustanova za zdravstvenu njegu u kući „Katarina“, vl. Katarina Martinčić, Ulica Miroslava Krleže 30, 48 000 Koprivnica (za općinu/grad Sokolovac, Koprivnica, Koprivnički Ivanec, Peteranec), tel: 098/750-603

Izvor: Ugovoreni sadržaji zdravstvene zaštite u RH