Dobro je znati... 31/2021

Osobna invalidnina i doplatak za pomoć i njegu

OSOBNA INVALIDNINA

 

TKO IMA PRAVO?

 

 • Pravo na osobnu invalidninu priznaje se osobi s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, u svrhu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba, te potrebe uključivanja u svakodnevni život zajednice.
 • Težina invaliditeta propisana je čl. 40. Pravilnika o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima (NN 79/14).

 

TKO NEMA PRAVO?

Pravo na osobnu invalidninu ne može se priznati:

 • osobi koja osobnu invalidninu ostvaruje po drugoj osnovi,
 • osobi koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za uključivanje u zajednicu,
 • osobi koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti,
 • djetetu ili odrasloj osobi kojoj je priznata usluga smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi ili na temelju drugih propisa,
 • osobi kojoj je priznato pravo na doplatak za pomoć i njegu sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi ili na temelju drugih propisa.

 

IZNOS?

Za osobu koja nema vlastiti prihod osobna invalidnina iznosi 1.500,00 kuna mjesečno (300 % osnovice propisane čl. 27. st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi).

 

Ako osoba ostvaruje prihod po bilo kojoj osnovi, osobna invalidnina utvrđuje se kao razlika između iznosa 300 posto osnovice i prosječnog prihoda ostvarenog u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno u kojem je pokrenut postupak po službenoj dužnosti.

 

U prihod se na uračunava plaća, autorski honorar, zajamčena minimalna naknada, naknada za troškove stanovanja koja je ostvarena na temelju Zakona o socijalnoj skrbi, mirovina do iznosa najniže, odnosno minimalne mirovine ostvarene za 40 godina mirovinskog staža, ortopedski dodatak, sredstva za uzdržavanje koje dijete ostvaruje na temelju propisa o obiteljskim odnosima, stipendija za školovanje učenika ili studenta dok traje redovito školovanje ili studiranje i doplatak za djecu.

 

Pravo na osobnu invalidninu priznaje se s danom podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti, a isplaćuje se mjesečno.

 

ZAPOSLENE OSOBE:

 

Zakonom o socijalnoj skrbi propisano je da se prihod od plaće ne uračunava kao prihod, stoga korisnik neće izgubiti ostvareno pravo.

 

Informacije iz članka „Pravo na osobnu invalidninu“ – 19. broj glasila Udruge invalida Koprivničko-križevačke županije „Vedriji dani“ koji nam je napisala gđa Natalija Horvat, dipl. soc. rad.

 

DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU

 

TKO IMA PRAVO?

Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.

 

Doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu, neovisno o uvjetima iz čl. 57 stavka 2., podstavaka 2., 3. i 4. Zakona o socijalnoj skrbi priznaje se:

 • osobi s težim invaliditetom
 • osobi s težim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju
 • slijepoj, gluhoj i gluhoslijepoj osobi koja nije osposobljena za samostalan život i rad.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu neovisno o uvjetima iz čl. 57 stavka 2., podstavaka 2., 3. i 4. Zakona o socijalnoj skrbi priznaje se:

 • slijepoj, gluhoj i gluhoslijepoj osobi koja je osposobljena za samostalan život i rad
 • osobi potpuno lišenoj poslovne sposobnosti.

 

Dijete za koje roditelj koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, dopust ili rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta s težim smetnjama u razvoju po posebnim propisima, može ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu ako ispunjava uvjete propisane Zakonom o socijalnoj skrbi.

 

TKO NEMA PRAVO?

Pravo na doplatak za pomoć i njegu ne može se priznati osobi (temeljem čl. 57 Zakona o socijalnoj skrbi):

 • koja ima sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju
 • koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koju može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za pomoć i njegu
 • koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti
 • ako prosječni mjesečni prihod samca prelazi iznos od 250% osnovice iz članka 27. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi, odnosno ako prosječni mjesečni prihod članova kućanstva prelazi iznos od 200% osnovice iz članka 27. stavka 2. ovoga Zakona u prethodna tri mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno pokrenut postupak po službenoj dužnosti
 • ako doplatak za pomoć i njegu može ostvariti po posebnom propisu
 • kojoj je priznato pravo na osobnu invalidninu po Zakonu o socijalnoj skrbi ili na temelju drugih propisa
 • kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi ili kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u

zdravstvenoj ili drugoj ustanovi, odnosno organizirano stanovanje, sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi ili drugim propisima.

 

Pravo na doplatak za pomoć i njegu nema dijete čiji roditelj koristi rodiljni ili roditeljski dopust ili mirovanje radnog odnosa do treće godine života tog djeteta po posebnim propisima.

 

IZNOS?

 

Pravo na doplatak za pomoć i njegu može se priznati u punom ili smanjenom iznosu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu.

Vrstu i opseg prijeke potrebe trajne ili privremene pomoći i njege propisuje čl. 44 Pravilnika o sastavu i načinu tijela vještačenja u priznavanju prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima.

 

Visina doplatka za pomoć i njegu iznosi:

 • u punom iznosu 120% osnovice (600,00 kn)
 • u smanjenom iznosu 84% osnovice (420,00 kn)

 

Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje Centar za socijalnu skrb s danom podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

 

GDJE?:

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KOPRIVNICA

Trg Eugena Kumičića 2, 48 000 Koprivnica

Tel: 048/642-247, 048/642-248

e-mail: css-koprivnica@socskrb.hr

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ĐURĐEVAC

Ljudevita Gaja 6, 48 350 Đurđevac

Tel: 048/250-730, 048/812-103

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KRIŽEVCI

Bana Josipa Jelačića 5, 48 260 Križevci

Tel: 048/682-944

e-mail: centar.za.socijalnu.skrb.krizevci@kc.t-com.hr

 

INFORMACIJE:

 

Zakon o socijalnoj skrbi: https://www.zakon.hr/z/222/Zakon-o-socijalnoj-skrbi

 

Pravilnik o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima: https://narodne-novine.nn.hr/…/slu…/2014_06_79_1477.html

https://www.czss-koprivnica.hr/

http://czssdjurdjevac.hr/

https://www.czss-krizevci.hr/

 

Objava „Dobro je znati…“ 31/2021 u okviru projekta „Družim se i informiram, kreativu konzumiram!“ (Izbor iz prava i olakšica za osobe s invaliditetom) kojeg sufinanciraju Grad Koprivnica, Komunalac d.o.o., Općina Gola i Općina Đelekovec.

Zakon o socijalnoj skrbi

Galerija fotografija