Dobro je znati... 16/2021

(Izbor iz prava i olakšica za osobe s invaliditetom)

Oslobođenje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta.

OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA

 

ŠTO?

Radi se o oslobođenju od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta za jedan osobni automobil koji osoba ima u svom vlasništvu (ili koji koristi temeljem ugovora o leasingu) koja se plaća pri registraciji/godišnjem tehničkom pregledu osobnog automobila.

 

TKO IMA PRAVO?

 • osobe s 80% i više postotaka tjelesnog oštećenja (bez obzira na vrstu oštećenja)
 • osobe s 60% i više postotaka tjelesnog oštećenja koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta

Objašnjenje: Ovo pravo (za razliku od Smart kartice) mogu ostvariti osobe koje imaju 60% i više postotaka tjelesnog oštećenja ako oštećenje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta. Kod osoba koje imaju 80% i više postotaka tjelesnog oštećenja nije važno na koju vrstu oštećenja se postotci odnose. (Informacija provjerena telefonom u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.)

 

KAKO?

Pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade osoba s invaliditetom ostvaruje prilikom registracije vozila u stanicama za tehnički pregled, kada dostavlja presliku rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Na taj način iznos računa za registraciju biti će umanjen za iznos godišnje naknade koji se utvrđuje prema radnom obujmu motora automobila u cm3.

 

SMART KARTICA (OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA CESTARINE)

 

ŠTO?

Radi se o oslobođenje od plaćanja cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom, primjerice most, tunel, vijadukt i sl. za jedan osobni automobil koji osoba ima u svom vlasništvu (ili koji koristi temeljem ugovora o leasingu).

 

TKO IMA PRAVO?

 • osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 80% i više postotaka
 • HRVI iz Domovinskog rata sa 100% tjelesnog oštećenja
 • osobe kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje osjetila vida od 100%

 

KAKO?

Pravo na oslobađanje plaćanja cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom ostvaruje se samo uz predočenje SMART kartice i to isključivo kada osoba s invaliditetom upravlja ili je putnik u osobnom automobilu koji ima u vlasništvu ili ga koristi temeljem ugovora o leasingu.

SMART karticu na zahtjev osobe s invaliditetom, a temeljem rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (PREDUVJET), izdaju Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o..

GDJE?

Zahtjev za izdavanje SMART kartice podnosi se osobno ili poštom na adresu: Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o., Jadranska avenija 6, 10250 Lučko.

 

ŠTO JE POTREBNO?

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

 • presliku rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
 • presliku osobne iskaznice i
 • fotografiju dimenzije 2,5 x 3 cm.

Podnositelj zahtjeva plaća Hrvatskim autocestama d.o.o. cijenu izrade i izdavanja SMART kartice u iznosu od 20,00 kuna kod osobnog preuzimanja SMART kartice, odnosno 37,50 kuna kod dostave SMART kartice na kućnu adresu putem pošte.

 

KONTAKT:

Sve informacije o izdavanju i produženju invalidske SMART kartice možete dobiti na brojevima telefona: 01 6504 812, 01 6504 813 ili na besplatnom INFO telefonu 0800 0422.

Radno vrijeme ureda Hrvatskih autocesta održavanje i naplata cestarine d.o.o. na lokaciji Lučko je od ponedjeljka do petka od 08,00 do 16,00 sati.

 

INFORMACIJE:

Vozila oslobođena cestarine

Izdavanje/produženje invalidske smart kartice

 

PREDUVJET ZA OSTVARIVANJE OBA PRAVA je Rješenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

 

KAKO do rješenja?

Postupak pribavljanja rješenja ministarstva

Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture potrebno je podnijeti „Zahtjev za izdavanje rješenja za oslobađanje godišnje naknade i/ili cestarine“. Zahtjev se može preuzeti na poveznici:

https://mmpi.gov.hr/…/invalidska-smart-kartica-20602/20602

a možete ga pronaći i u prilogu ove objave u jpg formatu.

Pisani zahtjev treba sadržavati osobne podatke (ime i prezime, adresu, broj telefona/mobitela i OIB) i u njemu se navodi pravo za koje se traži izdavanje rješenja.

 

Zahtjevu se prilaže:

 • preslika prometne dozvole (iznimno, ako je zahtjev podnesen prije registracije, podnositelj zahtjeva prilaže dokaz o vlasništvu osobnog automobila (npr. račun o kupljenom vozilu, kupoprodajni ugovor ili ugovor o darovanju koji mora biti na ime podnositelja zahtjeva). Prometnu dozvolu osobe koja podnosi zahtjev (osobe s tjelesnim oštećenjem) je potrebno kopirati s obje strane
 • preslika rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o postotku tjelesnog oštećenja (glavni dokument) ili preslika rješenja nadležnog tijela temeljem propisa o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili preslika rješenja nadležnog tijela temeljem propisa o posebnoj zaštiti vojnih invalida i civilnih invalida rata
 • kopija osobne iskaznice (OIB)
 • 35,00 kuna upravne pristojbe (državni biljeg) koje treba nalijepiti na zahtjev ili se biljeg plaća Internet bankarstvom i dostavlja se potvrda o uplati.

 

Podaci za plaćanje državnog biljega Internet bankarstvom:

Korisnik: Državni proračun

Iznos: 35,00 kn

IBAN: HR1210010051863000160

Poziv na broj: HR64 5002-1087-OIB osobe koja podnosi zahtjev

Svrha doznake: upravna pristojba – rješenje za oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta/cestarine

 

NAPOMENA:

Ukoliko se iz zahtjevu priloženog rješenja ne može nedvojbeno utvrditi da se radi o tjelesnom oštećenju na temelju kojega se ostvaruje određeno pravo (najčešće je to slučaj kod zahtjeva za oslobađanje od plaćanja cestarina kada iz priložene dokumentacije nije razvidno koliki se dio tjelesnog oštećenja odnosi na nesposobnost donjih ekstremiteta) podnositelj će zahtjevu još priložiti:

 • nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili
 • nalaz i mišljenje drugostupanjskog liječničkog povjerenstva nadležnog za davanje nalaza i mišljenja po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata odnosno drugim propisima

Od plaćanja upravne pristojbe na temelju članka 6. stavka 1. točke 5. i 6. Zakona o upravnim pristojbama (NN 08/96 – 94/14) oslobođeni su invalidi Domovinskog rata, te supružnici i djeca branitelja poginulih, zatočenih i nestalih u Domovinskom ratu.

 

GDJE?:

Zahtjev s potpisom i priloženom dokumentacijom podnosi se:

 • osobno ili
 • preporučenom poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb ili
 • e-mailom na: OSTO.prava@mmpi.hr u obliku skenirane dokumentacije u pdf-formatu

 

NAPOMENA: Iz razloga što se zahtjevu prilažu preslike osobnih dokumenta i upravna pristojba, u slučaju dostavljanja dokumentacije putem pošte, zahtjev s dokumentacijom treba dostaviti preporučenom poštom.

Zahtjev za izdavanjem rješenja ne mora se podnositi svake godine, jer jednom izdano rješenje je važeće sve dok se ne promijene okolnosti vezane za stupanj tjelesnog oštećenja ili vlasništvo vozila. U takvim slučajevima, podnosi se zahtjev s prilozima kao i prilikom prvobitnog podnošenja zahtjeva, ali s dokumentacijom o novonastalim okolnostima (npr. recentna preslika rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, prometna dozvola za novog vozila i sl.).

U slučaju promjene podataka (prezimena podnositelja zahtjeva, mjesta prebivališta ili samo registracijske oznake vozila), kao i u slučaju gubitka originalnog rješenja, Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, podnosi se pisani zahtjev kojem se prilažu preslike dokumenata temeljem kojih se mogu utvrditi promijenjeni podaci (preslika osobne iskaznice i preslika prometne dozvole). U tom slučaju prilaganja državnih biljega nije određeno.

VAŽNO: Na kraju, treba podsjetiti na obvezu osoba s invaliditetom da obavijeste Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture o svakoj promjeni koja utječe na ostvarivanje spomenutih prava, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

 

KONTAKT:

Sve informacije mogu se dobiti na info telefonu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (01)6169445, svakim radnim danom od 13,00 do 14,00 sati.

U slučaju uočavanja bilo kakvih nepravilnosti vezano za korištenje SMART kartica, odnosno ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja cestarine za uporabu autocesta i drugih objekata s naplatom (most, tunel, vijadukt ili sl.) svoja zapažanja možete dojaviti putem e – pošte na nepravilnosticestarina@mmpi.hr s naznakom ‘Prijava nepravilnosti u korištenju SMART kartica’ / telefon: 01 6169 445.

 

PRILOZI: Zahtjev za izdavanje rješenja radi oslobađanja plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i oslobađanje plaćanja cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom (u jpg formatu) i Izgled SMART kartice

 

INFORMACIJE:

https://narodne-novine.nn.hr/

https://mmpi.gov.hr/…/invalidska-smart-kartica

http://psc.hr/izdavanje-rjesenja-oslobadanje-placanja…/

 

Objava „Dobro je znati… 16/2021 (Izbor iz prava i olakšica za osobe s invaliditetom) u okviru projekta „Družim se i informiram, kreativu konzumiram!“ kojeg sufinanciraju Grad Koprivnica, Komunalac d.o.o., Općina Gola i Općina Đelekovec.

Galerija fotografija